دسته: دینی *

دینی *

منظور پروردگار از «رزق بی حساب» چیست؟ + صوت

به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، قرآن کریم مشتمل بر معانی دقیق، تعالیم و حکمت‌هایی…جزئیات بیشترمنظور پروردگار از «رزق بی حساب» چیست؟ + صوت

دینی *

ماموریت انسان تکلیف است یا نتیجه؟ + صوت

به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، قرآن کریم مشتمل بر معانی دقیق، تعالیم و حکمت‌هایی…جزئیات بیشترماموریت انسان تکلیف است یا نتیجه؟ + صوت

دینی *

آیا بخل از نشانه‌های انسان متکبر است؟ + صوت

به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، قرآن کریم مشتمل بر معانی دقیق، تعالیم و حکمت‌هایی…جزئیات بیشترآیا بخل از نشانه‌های انسان متکبر است؟ + صوت

دینی *

آیا ذوالقرنین؛ پیامبر بود یا پادشاه؟ + صوت

به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، قرآن کریم مشتمل بر معانی دقیق، تعالیم و حکمت‌هایی…جزئیات بیشترآیا ذوالقرنین؛ پیامبر بود یا پادشاه؟ + صوت